0969.16.6686

TU NGHIỆP SINH TẠI NHẬT BẢN

CUỘC SỐNG DU HỌC
TIN TỨC CÔNG TY
TIN TỨC DU HỌC
TU NGHIỆP SINH TẠI NHẬT BẢN

NHỮNG ĐIỀU CẦN PHẢI BIẾT KHI SỐNG TẠI NHẬT BẢN

Những năm gần đây số lượng người Việt Nam sang Nhật Bản học tập và làm việc tăng đột biến, mỗi đất nước có nền văn hóa, phong tục tập quán và luật lệ khác nhau, để có thể hòa nhập được với cuộc sống thì ngoài ngôn ngữ tiếng Nhật ra thì các bạn […]

Read More
TU NGHIỆP SINH TẠI NHẬT BẢN

RECRUITMENT OF CANDIDATES LIVING IN JAPAN日本に住んで候補者の募集TUYỂN DỤNG ỨNG VIÊN Ở NHẬT

Hiện nay Công ty đang yêu cầu tuyển gấp Nam Nữ các ngành nghề Yêu cầu: Các bạn đã tốt nghiệp Cao đẳng , Đại học ở Việt Nam, đã và sắp tốt nghiệp trường tiếng tại Nhật Bản. ( Visa phải còn hạn ít nhất 60 ngày) Công ty sẽ tư vấn hỗ trợ […]

Read More
TIN TỨC
TU NGHIỆP SINH TẠI NHẬT BẢN

Opportunities eradicate poverty from the human cooperation Vietnam-Japan機会が人間の協力ベトナム·日本から貧困を根絶Cơ hội xóa nghèo từ việc hợp tác nhân lực Việt-Nhật

On 18/10, the conference “Investment Promotion and reception Apprentice Vietnam” was held in the capital Tokyo (Japan).18/10には、会議「投資促進と受信見習いベトナムは「首都東京(日本)で開催された。Ngày 18/10, hội thảo “Xúc tiến đầu tư và tiếp nhận Thực tập sinh Việt Nam” đã diễn ra ở thủ Tokyo (Nhật Bản).

Read More
TU NGHIỆP SINH TẠI NHẬT BẢN

More than 20 thousand employees and trainees working in Vietnam are Japanベトナムで働く以上の2万従業員と研修生は日本であるHơn 20 nghìn thực tập sinh và lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản

Improving the quality, promote the sending and receiving trainees from Vietnam to Japan is the main content of international conferences by the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs held in 10/9 days, in Ho Chi Minh City on the occasion of the 40th anniversary of diplomatic relations between Vietnam and Japan.日本へのベトナムから送信側と受信側の研修生を促進し、品質を改善することは、ホーチミン市で10月9日の日で開催された労働、傷病·社会問題省による国際会議の主な内容であり、ベトナムと日本の外交関係40周年の機会に。Nâng cao chất lượng, thúc đẩy hoạt động phái cử và tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản là nội dung chính của cuộc hội thảo quốc tế do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức trong ngày 10/9, tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Read More
TU NGHIỆP SINH TẠI NHẬT BẢN

Benefits for trainees in Japan when the country.日本での研修国にとっての利点。Quyền lợi cho tu nghiệp sinh Nhật Bản khi về nước.

For foreigners in general and Trainee (TNS) Vietnam in particular, while living and working in Japan are also subject to the obligation as a citizen of Japan as income taxes, tax market people ….
全般、特に練習生(TNS)ベトナムの外国人のための、日本での生活と作業も、所得税、税の市場としての日本の市民としての義務の対象としながら、人々….Đối với Người nước ngoài nói chung và Tu Nghiệp Sinh (TNS) Việt Nam nói riêng, khi sống và làm việc tại Nhật cũng phải chịu những nghĩa vụ bắt buộc như một công dân Nhật như là đóng các khỏan thuế lợi tức, thuế thị dân….

Read More
>